Reklamačný poriadok

  1. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

8.1    Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje Predávajúci spotrebiteľovi záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar spotrebiteľ prevezme.

8.2    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

8.3    Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:

(a)   mechanickým poškodením tovaru spotrebiteľom;
(b)   použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
(c)   iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
(d)   poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami;
(e)   poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
(f)    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
(g)   neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci; a
(h)   úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

8.4   Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru listom na adresu obchodné meno: EUROVINO s.r.o., s miestom podnikania: Pieskovcová 7 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35865369. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 29608/B alebo emailom na info@damsivino.sk

8.5    Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu:

(a)   samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené;
(b)   faktúru za tovar;
(c)   reklamačný list,

                  – meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa;
                  – číslo objednávky a dátum, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený;
                  – označenie reklamovaného tovaru (napríklad výrobným číslom);
                  – popis závady na reklamovanom tovare;
                  – preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa článku 8.10; a
                  – vlastnoručný podpis spotrebiteľa.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 8.5. bude považovaná za neoprávnenú.

8.6    Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, ak si spotrebiteľ u Predávajúceho objednal tovar (napríklad okuliarový rám), ktorý bol následne doplnený o iný tovar, ktorý nebol zakúpený u Predávajúceho (napríklad okuliarové šošovky), spotrebiteľ je povinný tovary oddeliť a doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar bez tovaru zakúpeného u tretej osoby. Dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s dokumentami a informáciami podľa článku 8.5 začne Predávajúcemu plynúť lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľa.

8.7    Ak si spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád.

8.8    Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré spotrebiteľ označil v reklamačnom liste.

8.9    Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku 8.6 a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8.10  Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľa:

(a)   ak ide o odstrániteľnú vadu:

(I.)     predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni; alebo
(II.)    vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na žiadosť spotrebiteľa vymení, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; alebo
(III.)   vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti;

(b)   ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád:

(I.)     predávajúci tovar vymení; alebo
(II.)    spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy.

(c)   ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.

8.11  Ak reklamáciu tovaru spotrebiteľ uplatní:

(a)   počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže reklamáciu spotrebiteľa zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Predávajúci od spotrebiteľa nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
(b)   po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12  Predávajúci týmto spotrebiteľa riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 (článok 8.10(a) vyššie) a z §623 (článok 8.10(b), 8.10(c) vyššie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

8.13  O vybavení reklamácie bude predávajúci spotrebiteľa informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.